GEPŠ

Šolska pravila ocenjevanja znanja

03. Januar 2014 -- borut

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN

                               Enota elektro in pomorska šola, Pot pomorščakov 4 , 6320 PORTOROŽ                             


                                                                                  

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA

 

1. člen
(obseg določb pravilnika)

Šolska pravila ocenjevanja obsegajo:
I.         Splošne določbe
II.        Načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja
III.       Pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov
IV.       Roke za vračanje izdelkov
V.        Izpite in izpitni red
VI.       Kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepe
VII.     Postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja
VIII.    Pripravo in hrambo izpitnega gradiva
IX.       Postopek in merila priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja

- Druga pravila in postopke v skladu s Pravilnikom


I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
(vsebina pravilnika)

Šolska pravila ocenjevanja znanja urejajo: načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja, pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov, roke za vračanje izdelkov, izpitni red (prijava in odjava, pogoji opravljanja izpita, potek ustnega in pisnega izpita in druga izpitna pravila), kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepe, postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja, pripravo in hrambo izpitnega gradiva (naloge, nosilce in roke), postopek in merila priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja ter druga pravila in postopke v skladu s Pravilnikom.
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri izobraževanju odraslih glede na način organizacije in izvedbe izobraževanja oziroma ocenjevanja znanja, razen če je s tem pravilnikom določeno drugače.

3. člen
(dijaki s posebnimi potrebami)

Izvajanje določb Pravilnika se za dijake s posebnimi potrebami prilagodi, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi dijaka.

4. člen
(dijaki s pedagoško pogodbo)

Izvajanje določb tega pravilnika se za dijake s pedagoško pogodbo prilagodi, če je tako navedeno v pedagoški pogodbi. Pedagoško pogodbo podpišejo starši oz. skrbniki dijaka, dijak in ravnateljica šole. Pripravo pedagoške pogodbe vodi svetovalna služba.


II. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENI Z UČNIM NAČRTOM OZIROMA KATALOGOM ZNANJA

5. člen
(načini izpolnjevanja obveznosti –  ugotavljanje opravljenih obveznosti)

Obveznosti, ki jih morajo dijaki opraviti v posameznih programih, pri predmetih oziroma programskih enotah dijakom predstavijo učitelji, razredniki in organizator praktičnega pouka oz.  praktičnega usposabljanja z delom.
Oddelčni učiteljski zbor (v izobraževanju odraslih strokovni aktiv oz. organizator izobraževanja odraslih) ob koncu ocenjevalnega obdobja oziroma pouka v letniku ali po opravljenih izpitih na predlog posameznega učitelja oziroma razrednika ugotovi, ali je dijak izpolnil vse obveznosti v skladu z izobraževalnim programom.
Za dijaka, ki je neuspešen, se na zahtevo dijaka pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje  pogoje, načine, oblike, obseg in roke izpolnitve neizpolnjenih obveznosti. Osebni izobraževalni načrt pripravi dijak v sodelovanju z razrednikom in učiteljem določenega predmeta.

6. člen
(ugotovitve)

Ob koncu pouka v šolskem letu se uspeh dijaka, ki ni ocenjen, v ustrezni dokumentaciji evidentira z ugotovitvijo: »ni ocenjen (noc)«.
Dijak je neocenjen pri predmetu, programski enoti oz. delu programske enote:
- če ni pridobil nobene ocene v posameznem učnem sklopu ali ocenjevalnem obdobju
- če ima v ocenjevalnem obdobju samo eno negativno oceno in nobene druge ocene.

7. člen
(roki izpolnjevanja obveznosti)

Dijak ima pravico popravljati negativno oceno najmanj enkrat do konca pouka oziroma do zaključka programske enote ali njenega dela.


III. POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV

8. člen
(pogoji obveznega ponavljanja pisnih izdelkov in analiza vzrokov neuspeha)

Če pri pisnem ocenjevanju več kot 40 % dijakov ni doseglo pozitivne ocene, se pisanje enkrat ponovi, vpišeta pa se obe oceni. Določbe tega člena se ne uporabljajo za odrasle.

 

IV. ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV

9. člen
(vpogled in izročanje ocenjevalnih izdelkov)

Dijak, njegovi starši oz. drugi zakoniti zastopniki ali pooblaščen vzgojitelj v dijaškem domu (v nadaljnjem besedilu starši) imajo pravico do seznanitve z uspehom pri ocenjevanju.
Dijak ima pravico do obrazložitve ocene.
Učitelj izroči dijakom pisne oziroma druge izdelke v petih delovnih dneh po vpisu ocene v redovalnico, v primeru ugovora pa v 30 dneh. V izdelkih morajo biti ustrezno označene napake, tako da dijak lahko spozna pomanjkljivosti v svojem znanju.

V. IZPITNI RED

10. člen
(izpitni roki)

Roki opravljanja izpitov se določijo s šolskim koledarjem. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke.
Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj tri dni pred datumom začetka njihovega opravljanja. Razpored izpitov bo objavljen na spletni strani šole, na oglasni deski in v tajništvu šole.


VI. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU ZNANJA IN UKREPI

11. člen
(kršitve pravil)

Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj zaloti dijaka pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah predpisanih pravil ocenjevanja, učitelj lahko ukrepa v skladu z navodili, podanimi dijakom na začetku šolskega leta oziroma ob začetku izvajanja pouka programske enote oziroma njenega dela.
Oceni ga lahko tudi z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep.
Učitelj evidentira kršitve iz prejšnjih odstavkov v ustrezni šolski dokumentaciji.
Odraslemu se iz razlogov, določenih v prejšnjem odstavku, prekine ocenjevanje oziroma izpit in se ga ne oceni.


VII. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA

12. člen
(postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju)

Učitelj lahko sam, na predlog razrednika, ravnatelja ali dijaka zaradi računske ali druge očitne napake, povezane z ocenjevanjem, odpravi napako, to pisno evidentira v ustrezen dokument in o tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oziroma ugotovitev nanaša.

VIII. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA

13. člen
(priprava izpitnega gradiva)

Izpitno gradivo in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. Če na šoli ni strokovnega aktiva, pripravi gradivo izpraševalec oziroma ocenjevalec.

14. člen
(izpitno gradivo)

Izpitna gradiva obsegajo izpitne naloge za pisni del izpita iz slovenščine, matematike, tujega jezika in izpitne listke za ustne izpite ter druge naloge kandidatov.

15. člen
(izročanje izpitnega gradiva)

Vodja strokovnega aktiva ali izpraševalec oziroma ocenjevalec izroči izpitno gradivo v označenih in zaprtih ovojnicah ravnatelju oz. od njega pooblaščeni osebi, najkasneje 2 dni pred začetkom izpitnega roka.
  

16. člen
(hramba izpitnega gradiva)

Izpitno gradivo se hrani v tajništvu šole.  

 

 

IX. POSTOPEK PRIZNAVANJA  FORMALNO IN NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA
 
17. člen
(priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja)

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja se praviloma uporablja za kandidate izrednega izobraževanja, lahko pa tudi za redno vpisane dijake.
Postopek priznavanja vodi svetovalna služba v sodelovanju s strokovnimi aktivi.

18. člen
(postopek priznavanja)

Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja poteka po pravilih za priznavanje, ki jih določi ravnatelj.

 

X. DRUGA PRAVILA IN POSTOPKI V SKLADU S PRAVILNIKOM IN DRUGIMI PREDPISI

19. člen
(javnost ocenjevanja)

Pri ocenjevanju znanja mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja. Zagotavlja se predvsem tako, da učitelj dijaka:

- seznani z obsegom učne snovi,
- seznani s cilji in standardi znanja, ki naj bi jih dosegel,
- seznani s kompetencami, ki naj bi jih pridobil,
- seznani z načrtom preverjanja in ocenjevanja znanja,
- seznani z oblikami, načini, pravili in roki ocenjevanja,
- seznani z dovoljenimi pripomočki,
- seznani z opisnimi kriteriji ocenjevanja, mejami za ocene in točkovno vrednostjo posameznih nalog (točkovnik),
- obvešča o doseženih rezultatih pri ocenjevanju znanja.

Učitelj obvesti dijake o pridobljenih ocenah javno pri pouku. Če se rezultati ocenjevanja objavljajo na drug, dijakom javno dostopen način, je treba osebno ime dijaka nadomestiti z ustrezno šifro.
Ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev iz izobraževalnega programa učitelj v skladu s tem pravilnikom sproti dokumentira v ustrezno šolsko dokumentacijo.
Udeleženci izobraževanja odraslih morajo biti ob začetku izobraževanja seznanjeni najmanj z obsegom učne snovi, načinom in roki ocenjevanja in obveščanja o rezultatih.
V primeru kršenja določil tega člena pravilnika s strani učitelja, lahko ravnateljica pridobljene ocene razveljavi.

20. člen
(analiza ocenjevanja)

Strokovni organi šole vsaj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja analizirajo rezultate ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih, in sicer za posameznega dijaka, učno skupino oziroma oddelek, in sprejmejo ustrezne sklepe.

Analizo rezultatov v posameznem ocenjevalnem obdobju obravnavajo dijaki oddelka v prisotnosti razrednika, lahko pa tudi v prisotnosti učitelja posameznega predmeta.


XI. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Šolska pravila se uporablja od 17. Oktobra 2013, ko jih je obravnaval in sprejel učiteljski zbor.

Številka: 35-9/2013

 

Borut Butinar, prof.

  v.d. ravnatelja