GEPŠ

Obvestilo o vplačilu v šolski sklad

03. Marec 2015 -- borut

Spoštovani starši!

Z dopisom Vam želim na kratko pojasniti delovanje Šolskega sklada. Z Vaše strani sem bil dobronamerno opozorjen, da prihaja do nezadovoljstva zaradi izdanih položnic o prostovoljnem prispevku staršev.

Šolski skladi so na področju srednjih šol organizirani v skladu z 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.  Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Svet staršev imenuje nadzorni svet, predstavnike šole pa predlaga ravnatelj. Sklad upravlja nadzorni svet, ki ima predsednika in šest članov, od katerih sta dva predstavnika staršev, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki šole.

Delovanje sklada ureja poslovnik, ki je objavljen na šolski spletni strani http://gimnazija.geps.si/solski_sklad ali http://pomorska.geps.si/node/451 . Upravni odbor  sprejema letni program dela in finančni načrt, določa deleža zbranih sredstev sklada, ki je namenjen za delovanje posameznih izobraževalnih programov, odloča o nakupu nadstandardne opreme z izvedenimi javnimi razpisi ali s pridobljenimi ponudbami v skladu z veljavnimi predpisi, dodeljuje solidarnostno pomoč, odloča o pritožbah, sprejema poročila o realizaciji letnega programa dela…

V letošnjem šolskem letu je upravni odbor nekaj sredstev že namenil za sofinanciranje naravoslovnega  tabora, najem Tartinijevega gledališča, izvedbo plesnih vaj, šolskega plesa. Sprejel je tudi sklep, da se staršem pošljeta dve položnici za prostovoljni prispevek v višini 15 eurov. Poudariti želim, da je plačilo prostovoljnega prispevka neobvezujoče, kar je razvidno že iz samega imena namena. Prav tako šola ne vodi nobene evidence o plačilih na osnovi katere, bi lahko poimensko ugotavljali plačila. Odločitev o vplačilu v šolski sklad je tako avtonomna pravica vsakega starša.

Lahko vam zagotovim, da bodo zbrana sredstva porabljena namensko in na osnovi finančnega načrta, ki ga bo pripravil upravni odbor šolskega sklada v katerem z večino odločajo predstavniki staršev in dijakov. Dodatne informacije si lahko ogledate  na šolski spletni strani  zavihku za starše/šolski sklad.

Hvala za razumevanje.

Borut Butinar, ravnatelj