GEPŠ

1. redna seja sveta staršev 2015/16

15. Oktober 2015 -- borut

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran

Številka: 013-2/2015/2 Piran, 1. 10. 2015

 

ZAPISNIK

prve redne seje sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 Datum: četrtek, 1. 10. 2015, ob 17. uri

Kraj: GEPŠ Piran, NOE Elektro in pomorska šola Portorož, Pot pomorščakov 4, Portorož Dnevni red:

 1. Obravnava poročila ravnatelja o volitvah predstavnikov v svet staršev po posameznih oddelkih zavoda
 2. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev
 3. Izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega namestnika
 4. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev
 5. Izvolitev dveh predstavnikov staršev v svet zavoda
 6. Šolski sklad
 7. Pobude in predlogi staršev
 8. Plačevanje materialnih stroškov
 9. Razno

 

Svet staršev je sklepčen, prisotnih je 12 članov sveta. Seznam prisotnih v prilogi tega zapisnika.

Vsi prisotni so se strinjali z dnevnim redom.

1. Obravnava poročila ravnatelja o volitvah predstavnikov v svet staršev

Ravnatelj je predstavil, kako je na 1. roditeljskem sestanku posameznega razreda potekal izbor predstavnikov staršev v svet šole. Nato je poimensko prebral predstavnike oddelkov v svet staršev za šolsko leto 2015/16.

2. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev

Ravnatelj je pojasnil pristojnosti Sveta staršev, opisal delovanje in prebral nekaj določb iz Poslovnika sveta staršev.

SKLEP: Z dnem 1.10. se sprejme sklep o konstituiranju sveta staršev. Imenovanih je vseh 17 predstavnikov s seznama. Glasovanje: 12 za, nihče proti.

3. Izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega namestnika

SKLEP: Svet je odločil, da bo glasovanje javno. Glasovanje: 12 za, nihče proti.

V preteklem šolskem letu je bila predsednica starš dijakinje in mandat ji je potekel. Ga. Loboda je predlagala Artura Steffeta (3.PT). Vsi prisotni so ga podprli, sam se je glasovanja vzdržal.

SKLEP: Kot predsednik sveta je soglasno izvoljen g. Arturo Steffe (3. PT). Glasovanje: 11 za, 0 proti, 1 vzdržan

Za namestnika predsednika je ga. Mežnar predlagala g. Mira Vičiča. Vsi prisotni so ga podprli, sam se je glasovanja vzdržal.

SKLEP: Kot namestnik predsednika sveta je soglasno izvoljen g. Miro Vičič (3. b).

Glasovanje: 11 za, 0 proti, 1 vzdržan.

4. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev

Ravnatelj je že pri drugi točki seje predstavil Poslovnik sveta staršev. Dogovorjeno je bilo, da se ga pošlje predstavnikom sveta staršev po elektronski pošti. Objavi se ga tudi na spletni strani šole pod zavihek »Svet staršev«. Ravnatelj je predlagal, naj se člani seznanijo s Poslovnikom.

5. Izvolitev enega predstavnika staršev v svet zavoda

Ravnatelj je pojasnil, da je zaradi poteka mandata člana sveta zavoda potrebno izvoliti novega predstavnika staršev. Ga. Loboda je predlagala, naj bi to bil na novo izvoljeni predsednik sveta staršev. Vsi prisotni so predlog podprli, sam se je glasovanja vzdržal. SKLEP: Kot predstavnik staršev v svetu zavoda je izvoljen g. Arturo Steffe. Glasovanje: 11 za, 0 proti, 1 vzdržan

6. Šolski sklad

Ravnatelj je pojasnil, da je zaradi poteka mandata člana šolskega sklada potrebno izvoliti novega predstavnika staršev. Predlagana je bila ga. Špela Nemec. Vsi prisotni so jo podprli, sama se je glasovanja vzdržala.

SKLEP: Svet staršev je izvolil članico go. Špelo Nemec za predstavnico staršev v šolskem skladu. Glasovanje: 11 za, 0 proti, 1 vzdržan

7. Pobude in predlogi staršev

Člani so predlagali, naj bi bil datum sej znan vsaj 10 dni vnaprej. Hkrati je pozval k odgovornosti članov sveta staršev glede udeleževanja sej zaradi zagotavljanja sklepčnosti.

8. Plačevanje materialnih stroškov

Ravnatelj je predstavil porabo materialnih stroškov. Gre za plačevanje stroškov, ki jih na ministrstvu ne krijejo. Npr. fotokopiranje, najem dvoran, publikacija, avtobusni prevozi, veslaška regata, idr.

SKLEP: Svet staršev je izglasoval predlog plačila nadstandardnih materialnih stroškov v višini 25,00 evrov z zamikom plačila na november. Glasovanje: 12 za, 0 proti, 0 vzdržan

8. Razno

Član sveta staršev je mnenja, da je potrebno poudarek in pozornost nameniti otrokom s posebnimi potrebami. S tem se je ravnatelj strinjal in povedal, da jim zagotavljajo uresničevanje pravic.

Izpostavljeno je bilo tudi nasilje, tako fizično, kakor psihično. Ravnatelj je pojasnil, da se tega zavedajo, se o tem pogovarjajo in da obstajajo razlike med NOE Gimnazija in NOE Elektro-in pomorska šola.

Ravnatelj je v nadaljevanju podal pojasnila na vprašanja staršev:

 • Dogovarjanje jutranjega prevoza iz Prad z avtobusnim prevoznikom še poteka.
 • Za Elektro in pomorsko enoto so nabavili 54 garderobnih omaric.
 • Energetska izkaznica šole je izdelana.

Za IP Elektrotehnik je omogočeno opravljanje prakse v tujini.

Ravnatelj je podal pojasnilo o maturantskem plesu. Podrobnejši razgovor bo potekal na roditeljskih sestankih, predvsem glede cene in dogovora o številu povabljenih. Pojasnil je dobro izkušnjo skupnega maturantskega plesa. Predstavil je izbiro plesne šole in lokacije plesa. Dodal pa je, da maturantski izlet ni v domeni šole.

Na novo izvoljeni predsednik sveta staršev je izpostavil pomen prijave na razpise novega programskega obdobja 2014-2020. Ravnatelj mu je pojasnil, da so o tem seznanjeni in da imajo pripravljene tri projekte.

Seja je bila zaključila ob 18.30 uri.

 

Zapisnik pripravila: Kristina U. Jakomin, l.r.                                        Arturo Steffe, predsednik sveta staršev