GEPŠ

Šolska prehrana

Na šoli je organizirana malica za dijake. Zainteresirani oddajo prijavo na šolsko prehrano praviloma v juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa se prijavo odda ali prekliče tudi kadarkoli med šolskim letom. Z izpolnjeno prijavo starši in dijaki prevzemajo dolžnosti iz 9. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre).
Dijak, ki vnaprej ve, da ga določenega dne ne bo pri pouku, mora malico za tisti dan odjaviti, in to vsaj en dan pred odsotnostjo, drugače za tisti dan plača polno ceno. Malico lahko odjavi na terminalu za prijavljanje ob razdelilnem pultu ali preko elektronske pošte prehrana@geps.si, vsak dan do 13. ure. Dijak, ki se zaradi bolezni ali drugih izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do nadomestila za malico za prvi dan odsotnosti.
Cena toplega obroka šolske malice je 2,42€,
Dijak, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačevati prispevka za malico, lahko uveljavlja subvencijo, in sicer z vlogo na Centru za socialno delo.
Obrazce prijave na šolsko prehrano, ki jih dijaki dobijo na šoli ali šolski spletni strani, izpolnijo in podpisane oddajo razredniku, šolski svetovalni službi, vodji prehrane ali v tajništvu.