GEPŠ

Creator

16. April 2018 -- katja

Elektro in pomorska šola Portorož od leta 2017 sodeluje v Erasmus+ projektu Kreator (Creator ang.). V zvezi s tem projektom je bil izdan prvi prispevek, ki v celoti opisuje projekt in vse sodelujoče v njem. Vabljeni k branju (originalen zapis v angleščini najdete TUKAJ).

CREATOR

Učenje podjetništva

Praktično učenje podjetništva v delovnem okolju

 

Pridobivanje podjetniških spretnosti dijakov strokovnega izobraževanja in usposabljanja (VET - vocational education and training) ter njihovih učiteljev v sodelovanju z lokalnimi podjetji.


Kaj je KREATOR?
Je projekt, ki omogoča učenje podjetništva dijakom strokovnega izobraževanja in usposabljanja v delovnem okolju, ki ga primarno vzpodbuja tudi načrt Evropske unije za vzpodbujanje podjetništva v Evropi do leta 2020 - The Entrepreneurship 2020 Action Plan. Glavni namen projekta KREATOR je, da pripravi primere učenja in poučevanja, ki temeljijo na eksperimentu, ki bi zagotovili dolgoročno in trajnostno sodelovanje med srednje strokovnimi šolami in lokalnimi podjetji.
 
POVZETEK
Cilj projekta KREATOR je, da vzpodbuja izobraževanje podjetništva preko učenja v delovnem okolju, kot predvideva evropski načrt za vzpodbujanje podjetništva do leta 2020 (The Entrepreneurship 2020 Action Plan).
 
Projekt
•Poudarja pomembnost podjetništva kot ena ključnih kompetenc v strokovnih izobraževalnih programih
•Omogoča bolj učinkovite priložnosti iz prakse in s tem boljšo usvajanje podjetniške kompetence 
•Poudarja pomembnost učenja podjetništva z lokalnimi podjetji, ki lahko dijakom ponudijo primere iz prakse (ki izhajajo iz realnih poslovnih situacij) 
 
Zaradi vedno bolj dinamičnega in kompleksnega izobraževanja in podjetništva vedno več izobraževalnih ustanov išče priložnosti za trajnostno sodelovanje s trgom dela. Trdno sodelovanje z gospodarstvom koristi dijakom, učiteljem in podjetjem. Glavni princip projekta KREATOR je zagotoviti model poučevanja, ki temelji na modelu praktičnega poučevanja in zagotoviti dolgoročno trajnostno sodelovanje med srednje strokovnimi šolami in lokalnimi podjetji. 
 
KREATOR izvaja izkustveno učenje podjetništva v strokovnih šolah z rednim in plodnim sodelovanjem med srednje strokovnimi šolami in lokalnimi podjetji.
 
Specifični cilji
•Vpeljati nov model poučevanja podjetništva, ki temelji na resničnih primerih iz prakse v poslovnem svetu in industriji
•Izročiti nova gradiva za usposabljanje podjetništva učiteljem in dijakom
•Opremiti učitelje stroke s spretnostmi za urjenje in podporo dijakom v njihovih podjetniških preizkusih 
•Podpirati sodelovanje med srednje strokovnimi šolami in lokalnimi podjetji, ki ponuja priložnosti, da se v praksi razvijajo podjetniške kompetence dijakov stroke  ter razvijajo ustvarjalne poslovne rešitve za lokalna podjetja 
 
Rezultati projekta bodo praktično naravnani in bodo ponujali izčrpne smernice in orodja za učenje podjetništva skozi prakso.

1. Smernice za praktično poučevanje podjetništva -  je dokument o izpeljavi praktičnega poučevanja podjetništva, ki je zasnovan v tesni povezavi z lokalnim gospodarstvom.
2. Učno gradivo za učitelje in priročnik za dijake – priročniki v petih različnih jezikih, ki podpirajo usposabljanje podjetništva dijakov strokovnih smeri.
3. Priročnik vzorčnih modelov, ki so nastali v projektih o podjetništvu v sklopu usposabljanj za podjetništvo v delovnem okolju.
4. Študija o učinkovitosti primerov praktičnega poučevanja podjetništva in teh kompetenc pri učiteljih in dijakih.

PARTNERSTVA 
Projek KREATOR združuje v partnerstvo devet partnerjev iz petih držav Evropske unije. Vse ustanove so na svoj način aktivne na področju podjetništva in bodo s svojimi dosežki prinesle projektu rezultate. V vseh državah razen Hrvaške sta dve različni ustanovi/organizaciji – ustanova, ki se ukvarja s podjetništvom in druga z izobraževanjem  podjetništva – šola. (NA hrvaškem BHV ima obe vlogi). Še več,  vsaka država bo v projekt  vključila lokalna podjetja kot partnerje (saj ponujajo dijakom resnične primere iz poslovnega sveta, s poslovnimi izzivi, s katerimi se bodo srečevali kot sestavni del njihovih podjetniških projektih). 
 
WERKSTATT BERUFSKOLLLEG
Werkstatt. Berufskoll Unna izvaja svoj pouk v koraku s časom, ki ga živijo današnji dijaki.  Novi mediji, učna okolja izven šole, diferencijacija programa in trenutni projekti se razvijajo skupaj z dijaki. Na razpolago imajo strokovne delavnice za ročna opravila. Imajo velike učilnice, ki so opremljene z vsemi potrebnimi mediji. Na razpolago so tudi tako imenovane sobe za oddih in študij, kar omogoča na šoli vsakodnevno nove učne priložnosti.  Vsi dijaki imajo pravico do temeljite obravnave individualno ali v manjših skupinah. Naši dijaki se aktivno udeležujejo  šolskih svetov in vplivajo na razvoj šole kakor tudi na nove ideje. 
 
IL MIO FUTURO 
Inovativno zagonsko podjetje (ustanova), ki deluje že od leta 2014  v sistemu vse-življenjskega učenja. Njen cilj je  podpirati ljudi v njihovem osebni in profesionalni rasti. V današnjem kompleksnem svetu, kjer se pravila in vloge nenehno spreminjajo, Ilmiofuturo podpira ljudi, da se samo-uresničijo. Kar daje zagon in navdih ustanovi, je da soustvarjajo Svet samostojnih in povezanih ljudi, ljudi, ki se samoresničujejo in ustvarjajo svet, ki ga želijo. Ljudi, ki so ključni igralci v ozaveščeni družbi.
 
STEP INSTITUTE
Je neprofitna organizacija, ki jo zanima razvoj ljudi kot posameznike. Njihovo poslanstvo je, da omogoča ljudem, da bolje delujejo v delovnem okolju. Pomaga jim, da odkrijejo svoje talente, da izboljšajo svoje socialne in komunikacijske spretnosti in dejansko uresničijo svoje podjetniške ideje. Ponujajo interaktivne delavnice, ustvarjajo učna gradiva, podpirajo učenje, spremljajo osebno kariero udeležencev s ciljem , da postanejo bolj zaposljivi. Vzpodbujajo ljudi k podjetništvu, da rastejo osebnostno kakor tudi profesionalno. Ponavadi sta gospodarstvo in izobraževanje dva različna svetova.  
 
GEPŠ Piran
Glavna dejavnost GEPŠ-a Piran, Elektro in pomorske enote je izobraževanje dijakov, da pridobijo strokovne nazive: elektrotehnik, logistični tehnik in plovbni tehnik. Dijaki uspešno zaključijo da izobraževanje, ko uspešno opravijo prakso pri delodajalcu, v podjetjih elektro industrije in pomorstvu. S tem, ko šola in učitelji organizirajo taka usposabljanja, pripravljajo dijake, da se bodo lažje znašli na trgu dela in hkrati sami pridobivajo dragocene izkušnje iz gospodarstva. 

PETRU MAIOR UNIVERSITY 
Je znanstveno raziskovalna državna ustanova za univerzitetno izobraževanje, ki je bila ustanovljena 1960. »Petru Maior« univerzo Tirgu-Mures sestavljajo tri fakultete: Engineering (Inženiring), Science  and Letters (naravoslovne in družboslovne vede), Economics (ekonomija), Law (pravo) in Administrative Science (administrativne veda). Dve glavni komponenti izobraževanja sta izobraževanje in raziskovanje, ki sta med seboj usklajeni z vidika obsežnosti kot kvalitete programov. Univerza je tudi središče vseživljenskega usposabljanja strokovnjakov s področij, ki jih ponuja in vzpodbuja dejavnosti znotraj regije iz področja znanosti, kulture, tehnike, ekonomije in družboslovja.  
 
ELECTROMURES TECNOLOGICAL SCHOOL OF TIRGU MURESIS 
Je srednja strokovna šola, ki izobražuje na tisoče dijakov na številnih področjih. Trenutno šola ponuja specializacijo/izobraževanje tehniških profilov, kot so informacijske tehnologije, avtomatika, računalništvo, elektronika in specializacija/izobraževanje na področju ekonomije, turizma v dveh jezikih, v romunščini in madžarščini. Učitelji izobražujejo dijake skozi teorijo in prakso z namenom, da bi uspešno delovali na trgu dela, ki je dinamičen in konkurenčen. 
 
DI POPPA ROZZI
Je srednja strokovna šola iz Abruzz-a v Italiji. Izobražuje dijake na področju gostinstva in kmetijstva. Imajo izkušnje s področja turizma, marketinga, kmetijstva. Je zelo velika šola, ki šteje 1000 dijakov. Ta projekt ima zanje velik pomen, saj pomaga razumeti in promovirati povezavo med šolo in dejavnostmi v lokalnem okolju v luči trajnostno naravnanega turizma, ki varuje in upravlja okolje, in sicer narave ter kulturne, zgodovinske, umetniške in gastronomske dediščine.
 
BHV
Je specializirana agencija, ki deluje od leta 1995. Organizira pripravništvo in nekatere druge vzgojno-izobraževalne programe za domače dijake v državah Evropske unije in izven nje preko mreže več kot 100 zanesljivih partnerjev, kot so državne in zasebne univerze, višje/visokošolske šole, srednje šole, jezikovne šole, državni organi, nevladne organizacije, zasebna podjetja, agencije itd. Na Hrvaškem tesno sodeluje z lokalnimi srednjimi šolami in univerzami, z državnimi organi, državnimi in zasebnimi podjetji kakor tudi z embasadami drugih držav. BHV so že tri leta tudi izobraževalno središče, ki ponuja tečaje podjetništva, angleščine in za osebnostno rast predvsem mlajši populaciji.
 
PLATTFORM 
Je raziskovalno središče družbenih, kulturnih in izobraževalnih novosti. Ustanovljen je bil leta 2008, registriran kot združba v Erfurtu v glavnem mestu Thuringia v Nemčiji. Vse dejavnosti vodijo osem do petnajst zaposlenih, nekaj samozaposlenih in prostovoljcev. Plattform vzpodbuja mlade k boljšemu dojemanju in upravljanju s kulturno dediščino, okoljem in gospodarstvom.  To dosegamo vzpodbujamo ljudi iz izbranih področij, da aktivno uresničujejo svoje ideje, zagotavljamo izobraževanje, svetovanje in finančna in druge vire za manjše projekte, druge skupne dejavnosti.
 
UVODNO SREČANJE v UNNI 
Uvodno srečanje je potekalo med 30. novembrom in 1. decembrom 2017 v mestu Unna v Nemčiji. Gostitelj srečanja in koordinator projekta je bil partner Werkstatt-Berufskolleg. Izrekel je dobrodošlico vsem ostalim partnerjem v prostorih šole, kjer je bil pripravljen topel zajtrk. Partnerji so se nato predstavili in projektno delo se je začelo po dnevnem redu: osrednja predstavitev projekta, konkretne ideje za izpeljavo projekta, naloge in vloge partnerjev, vodenje projekta, vplivi in širjenje, načrtovanje nadaljnih korakov. Dvodnevno srečanje je bila neprecenljiva priložnost, da se partnerji med seboj  bolje spoznajo, okrepijo partnerstva in pripravljenost, da se uspešno izpelje projekt, razjasnji kakršenkoli dvom. Zapis o srečanju si lahko preberete TUKAJ.
 
Naslednje srečanje: Mednarodno izobraževalna dejavnost v Ljubljani
STEP inštitut bo organiziral trodnevni mednarodni »usposobi vodje usposabljanja« tečaj, ki bo potekal sredi aprila 2018 v Ljubljani, v Sloveniji.
 
 Prevod: Klavdija Šavle
 
Projektu lahko sledite na: